Archive for juli 2014

Waarom is een familiale verzekering belangrijk?

familiale verzekeringJe zoontje trapt een bal door de ruit van de buren, je fietst en veroorzaakt een aanrijding, de hond bijt een voorbijganger. Dit zijn enkele van de onnoemlijke gevallen waarbij een familiale verzekering goed van pas kan komen. Met deze verzekering wordt in theorie alle schade die door jou, je gezin, je huisdieren en anderen onder je hoede veroorzaakt wordt bij derden vergoed door de verzekeraar. Het gaat hierbij om lichamelijke en/of materiële schade in de privésfeer.

De familiale verzekering wordt door verzekeraars ook aangeboden als BA-familieverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) of als gezinsverzekering. Inhoudelijk zijn er weinig verschillen aangezien de meeste voorwaarden voor dit product wettelijk zijn vastgelegd.

Noot: Alleen schade aan een derde is gedekt; schade veroorzaakt aan je eigen goederen wordt niet vergoed.

Noot: Alleen schade veroorzaakt buiten een contractuele band of een arbeidsovereenkomst kan vergoed worden door de familiale verzekering.

Wie wordt gedekt door een familiale verzekering?

De verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door:

 • de verzekeringnemer en alle gezinsleden: niet alleen de echtgenoot of partner en de eigen kinderen, maar ook een kind onder zijn hoede, of grootouders die op bezoek zijn. Ook dienstpersoneel dat op het ogenblik bij de verzekeringnemer thuis werkt en een babysitter.
 • huisdieren (waaronder paarden),
 • de gebouwen die u bezit en betrekt (hoofdverblijf en tweede verblijf). Bijv: Een boom die omvalt of een losgeraakte dakpan?

Tot welk bedrag dekt een familiale verzekering?

Wettelijk is vastgesteld dat een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid aan derden ongelimiteerd moet zijn. Indien bijvoorbeeld je dochtertje spelend met een aansteker een vakantiekamp in de fik steekt en voor honderd duizenden euro’s schade aanricht behoort de verzekeraar alle kosten op zich te nemen. In dit specifiek geval zul je als ouder waarschijnlijk eerst voor het gerecht gedaagd worden en zal een rechter moeten uitspreken dat er sprake is van burgerlijke aansprakelijkheid.

Welke schade mogen de verzekeraars uitsluiten?

Familiale BA-polissen mogen alleen de schade uitsluiten zoals opgesomd in het koninklijk besluit. Deze zijn:

 • schade die reeds gedekt is door een verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA autoverzekering).
 • schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten (bijvoorbeeld jetski).
 • schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen.
 • schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht.
 • schade veroorzaakt door andere dieren dan huisdieren.

Noot: Hoewel de voorwaarden van een familiale verzekering in België wettelijk zijn vastgesteld ben je niet verplicht deze af te sluiten. Het is wel uiterst aan te raden.

Wat is een ballooncontract bij een autolening?

ballooncontract autoleningEen ballooncontract ofwel ballonlening is een financieringsvorm die doorgaans door autodealers wordt aangeboden bij de aankoop van een auto (ook enkele banken maken gebruik van deze formule). Het karakter van deze lening is dat gedurende de looptijd slechts niet de totale leensom wordt afgelost. Aan het eind van de rit staat er dan een restschuld open. Deze restschuld kan op diverse manieren afgewikkeld worden.

 • Je hebt de optie om de aangekochte auto ‘terug te verkopen’ aan de dealer. Indien de auto meer waard is dan de restschuld krijg je het verschil uitgekeerd, en als de wagen op dat moment minder waard is zul je het verschil moeten bijleggen. Bij deze optie is het bijna standaard dat je bij de autodealer meteen een ander voertuig aanschaft met meestal een nieuw ballooncontract. Jouw relatie met de autodealer komt in deze neer op een soort lease-overeenkomst, maar dan met ruimere vrijheid voor jou als gebruiker van het voertuig.
 • Je hebt de optie om de origineel aangekochte auto te behouden en over de restschuld met de autodealer een nieuwe financiering af te sluiten. Dit zal in de meeste gevallen geen ballooncontract meer zijn, aangezien het voertuig reeds over een ‘kritieke’ leeftijd heen is.
 • Je hebt de optie om de totale restschuld in één termijn contant aan de autodealer te voldoen. De auto wordt volledig jouw eigendom.

De voordelen van een ballooncontract.

De maandelijkse aflossingen zijn bij een ballooncontract lager dan bij een normale lening op afbetaling. Immers slechts een deel van het geleend bedrag wordt terug betaald. Indien je € 12.000 leent over en periode van 4 jaren zul je bij een normale lening op afbetaling maandelijks € 250 aflossen en hiernaast de JKP-rente over het openstaand saldo van de schuld. Indien je met een ballooncontract hetzelfde bedrag over dezelfde periode leent, maar daarbij € 4000 als ballonsaldo (restschuld) opneemt, zul je maandelijks slechts € 167 aflossen met hiernaast de JKP-rente over het openstaand saldo.

De nadelen van een ballooncontract.

Los van het feit dat je aan het eind van de looptijd nog met een restschuld zit vallen bij een ballooncontract de totale kosten voor de lening hoger uit dan bij een lening op afbetaling. Ook indien de JKP-rente voor beide leningen gelijk is, bijvoorbeeld 8.4%. Indien je € 12.000 leent over een periode van 4 jaar is bij een lening op afbetaling het saldo van de schuld na 3 jaar reeds gedaald naar € 3000. De maandelijkse rente die je naast het aflossingsbedrag aan de bank verschuldigd bent is dan 0.7% (een twaalfde deel van 8.4%) van € 3000 en komt op € 21. Bij een ballooncontract is onder dezelfde omstandigheden na 3 jaar het saldo van de schuld nog € 6000 en zul je die maand € 42 aan JKP-rente betalen, naast het aflossingsbedrag. Door de tragere afname van de totale schuld betaal je bij een ballooncontract over de totale looptijd van de lening dus aanzienlijk meer aan rente.

Noot: Een balloncontract is van origine een formule die gebruikt werd voor investeringen, waarbij het geleend geld ‘gegroeid’ behoorde te zijn aan het einde van de looptijd. Bij de aanschaf van een auto is sprake van het tegenovergestelde. Aan het eind van de rit is de auto aanzienlijk minder waard.

Is het mogelijk om geld te lenen voor een trouw?

geld lenen voor een trouwBij het plannen van een trouw zul je je vaak merken dat de uitgaven blijven oplopen: trouwringen, trouwjurk, smoking, zaal, huurauto’s, foto-en videoreportages, receptiepersoneel, dranken, maaltijd, dj, huwelijksreis en nog een heleboel bijkomende aspecten. Voor een ‘bescheiden’ huwelijk kunnen de kosten met gemak boven € 15.000 uitkomen.

Bijna alle banken bieden tegenwoordig in hun financiering portfolio een specifieke lening aan om de kosten van een trouw te financieren. Bij de meesten onder de noemer huwelijkslening. Het is een lening op afbetaling, maar dan met als specifiek doel de financiering van een trouw. Het voordeel is dat bij een huwelijkslening de rente iets lager uitvalt dan bij een normale lening op afbetaling waarbij het doel niet vermeld hoeft te worden.

Hoe werkt de huwelijkslening?

Net als bij een lening op afbetaling wordt het aangevraagd bedrag meteen in een keer op de rekening gestort. De rente wordt tezamen met alle andere kosten rond de lening (administratie, premies) uitgedrukt in een Jaarlijks Kosten Percentage. De JKP-rente wordt over de totale leensom in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet het totale bedrag hebt uitgegeven. De hoogte van deze jaarlijkse rente wordt reeds bij het afsluiten van de lening voor de gehele looptijd vastgesteld.

De JKP-formule maakt dat het verloop van een huwelijkslening eenvoudig is te monitoren. Het geleend bedrag wordt over de totale looptijd terug betaald in evenredige maandelijkse aflossingen, vermeerderd met de JKP-rente. Deze bedraagt per maand een twaalfde deel van het jaarpercentage en wordt berekend over het saldo van de schuld.

Noot: De huwelijkslening is een relatief nieuw product bij de banken. Het concept werd eerst door de wat kleinere banken in België geïntroduceerd, en is vanwege de toenemende vraag door vrijwel alle grote bankinstellingen overgenomen.

Optie geldreserve.

Indien jij en je huwelijkspartner vooraf reeds hebben besloten om de lening voor het huwelijk binnen 2 jaar terug te betalen dan is het de overweging waard om in plaats van een huwelijkslening (lening op afbetaling) een geldreserve of doorlopend krediet bij de bank aan te vragen. Bij een geldreseve wordt alleen rente betaald over het bedrag dat binnen de lening gebruikt is. De voorbereidingen voor het huwelijk beginnen immers reeds lang voor de trouwdag waardoor ook de uitgaven verspreidt plaats zullen vinden. Heb je bijvoorbeeld een geldreserve ter beschikking met een kredietplafond van € 15.000 en besteed je een jaar voor de huwelijksdag alvast € 3000 aan de trouwringen, de trouwjurk en de smoking dan zul je in de maanden die volgen slechts op dat bedrag rente betalen aan de bank. Het nadeel van een geldreserve is wel dat de rente doorgaans enkele procenten hoger ligt dan bij een lening op afbetaling. Bij een lange looptijd van het krediet zullen de rentebesparingen van de voorbereidingsperiode dus weer verdwijnen.

Wat is de zwarte lijst en hoe kan ik vermijden dat ik erop kom te staan?

De Nationale Bank van België kent een speciale centrale die ervoor moet waken dat Belgen in een neergaande spiraal van schulden terecht komen. Zelf beschrijft de NBB deze taak als volgt:

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten als ook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

zwarte lijstBij de registratie van kredieten houdt het CKP op basis van de gegevens van de financiële instellingen (banken, verzekeringsondernemingen, financieringsmaatschappijen) ook een interne ‘negatieve credietlijst’ bij, die in de volksmond beter bekend staat als ‘zwarte lijst’. Hierop plaatst het CKP personen:

 • die structurele betalingsachterstand opliepen
 • die problemen hebben met de betaling van hun leningen
 • die zware betalingen moeten doen in verhouding tot het inkomen
 • die loonbeslag hebben
 • wiens bank hen niet meer wil helpen
 • tegen wie de bank dreigt met de verkoop van de woning

Noot: Eind 2013 stonden bijna 370.000 Belgen genoteerd op de negatieve credietlijst van het de centrale voor kredieten aan particulieren. Een historisch record.

De criteria voor de zwarte lijst.

De centrale voor kredieten aan particulieren kent geen specifieke criteria voor het plaatsen van personen op de zwarte lijst. Dat zou ook niet kunnen omdat het financieel profiel en het leenpatroon verschilt van persoon tot persoon. Wel staat vast dat zodra je drie maanden achter staat met de terugbetaling van een lening op een hypothecair krediet of een consumentenkrediet de banken verplicht zijn dit door te geven aan het CKP, waarmee je zeer waarschijnlijk op de zwarte lijst terecht komt. Maar de negatieve credietlijst van het CKP is in feite niet eens primair gericht op structurele wanbetalers. Ook indien je geen lange achterstanden kent kan de centrale tot de conclusie komen dat jouw schuldenlast excessief is, en je daarvoor op de zwarte lijst plaatsen.

Wat betekent registratie op de zwarte lijst.

Indien je geregistreerd staat op de negatieve credietlijst van de CKP wordt dit je officieel per brief meegedeeld. In de praktijk beteken het dat de financiële instellingen geen nieuwe kredieten aan jou mogen vertrekken. Ze zijn namelijk verplicht bij het afsluiten van een krediet de lijst van het CKP te raadplegen. Herstructurering van oude leningen blijft meestal wel toegestaan.

Registratie op de zwarte lijst kan altijd betwist worden. Dat kan allereerst bij de kredietgever die mogelijk onjuiste data aan het CKP heeft verschaft. Bij het uitblijven van een compromis is het mogelijk je te wenden tot de bemiddelingsdienst banken.

Het is mogelijk om op termijn weer van de negatieve lijst verwijdert te worden. Door een lening die achterstand had opgelopen volledig terug te betalen verdwijnt je naam na een jaar van de lijst. Na een periode van tien jaar verdwijnt een negatieve notitie automatisch van de lijst.

Hoe bepaal ik het bedrag dat ik kan lenen?

mannetje met geld zakLeningen zijn nu meer dan ooit een commercieel product. Voor banken en andere financiële instellingen is het verstreken van kredieten de kern business. Een kredietaanvrager die geacht wordt het geleend geld terug te kunnen betalen zal daarom niet geweigerd worden. Terugbetalingscapaciteit is de graadmeter bij het bepalen tot welke hoogte geleend kan worden.

Hoe wordt de terugbetalingscapaciteit bepaalt?

Nagenoeg alle kredietverstrekkers hanteren computer gestuurde rekenmodules om een persoonlijk profiel van de aanvrager op te bouwen. De inputs voor de modules zijn ook redelijk standaard.

 • Het netto maandinkomen
 • Het aantal kinderen
 • De maandelijkse huur of hypotheeklast
 • De maandelijkse last voor andere leningen
 • De maandelijkse spaarsom

Om de maximale hoogte van een lening te bepalen hanteren de banken binnen hun rekenmodules specifieke maatstaven voor elk type lening (hypothecaire lening, auto lening, lening op afbetaling, geldreserve). Hiermee wordt ingeschat welk bedrag jij als aanvrager probleemloos terug kunt betalen. Deze maatstaven verschillen van bank tot bank, waardoor het heel goed kan voorkomen dat bank A bereid is jou een verbouwingslening van maximaal € 25.000 te verstrekken terwijl bank B bereid is om tot € 30.000 te gaan. Dit kun je tegenwoordig eenvoudig onderzoeken met behulp van de online rekenmodules van de diverse instellingen.

Noot: Het hedendaags flexibel rente-systeem biedt de banken de ruimte om hogere rente in rekening te brengen voor kredietaanvragen met een mogelijk hoger risicogehalte. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat een bank die bereid is om jou een hoger krediet te verstrekken een hoger rentepercentage hanteert.

Leningen met onderpand.

Bij een hypothecaire lening dient de woning als onderpand voor de lening. Onroerend goed heeft ook nog de neiging om in tijd in waarde te stijgen. De terugbetalingscapaciteit is dus uitermate hoog. Bij onregelmatigheden verkrijgt de bank het recht om de woning te verkopen en zodoende het uitgeleend geld terug te vorderen. Met een jaarlijks netto-gezinsinkomen van € 45.000 kan al gauw € 250.000 geleend worden voor de aanschaf van een woning.
Bij een autolening dient het voertuig meestal ook als onderpand. Deze verliest echter door de jaren heen aan waarde. Financierders zullen bij een autolening dus ook tot zekere hoogte letten op het persoonlijk profiel.

Leningen zonder onderpand.

Financiële instellingen kennen een aantal kredietproducten waarvoor geen onderpand gevraagd wordt. De lening op afbetaling (persoonlijke lening), het doorlopend krediet (geldreserve) en het systeem van kredietkaarten. Bij deze formules wordt de terugbetalingscapaciteit volledig ingeschat op basis van jouw persoonlijk profiel. Ook je kredietgeschiedenis speelt hierbij een voorname rol. Op basis je persoonlijk profiel en kredietgeschiedenis wordt aangegeven tot welk bedrag je mag lenen.

Noot: Vanwege de oplopende schulden van de Belgische consument (nu bijna 21 miljard euro) probeert de overheid steeds meer wetgeving te ontwikkelen die strengere regels voorschrijven voor het wel of niet verstrekken van een krediet door de financiële instellingen.