Archive for juni 2014

Hoe bepaal je de geschikte looptijd van een lening?

hoeveel kan dit gezin lenenDe ideale looptijd voor een lening bestaat niet. Je zult bij het bepalen van een looptijd rekening moeten houden met je persoonlijke omstandigheden, zoals je leeftijd, het bedrag dat je gaat lenen, de bijkomende rente, je financiële ruimte en mogelijk profijt bij de belastingen en als je geld leent als particulier of iets anders. Dit staat bekend als geld lenen particulier. Bij een lening met een langere looptijd is het voordeel dat je de terugbetaling kunt spreiden, waardoor de maandelijkse aflossingen lager uitvallen en je het budget beter in evenwicht kunt houden. Neem hierbij wel in overweging dat langer lenen in meerdere opzichten duurder is.

  • Je moet over meerdere jaren rente betalen.
  • Het saldo van de schuld (lening) neemt langzamer af. De rente wordt over het saldo berekend.
  • Bij kredieten met langere looptijden brengen de banken vaak een hoger jaarlijks rentepercentage in rekening.

Een hypothecaire lening (woonkrediet).

Vanwege de gestegen vastgoedprijzen bieden de banken reeds enkele jaren hypothecaire leningen met vrij lange looptijden aan. Zowat elke financiële instelling biedt vandaag woonkredieten aan die kunnen worden terugbetaald over een periode tot 30 jaar. Bij het wel of niet kiezen van deze maximale looptijd speelt jouw leeftijd een cruciale rol. Het is ten zeerste aan te bevelen dat de lening volledig is afbetaald voordat je met pensioen gaat. Bovendien moet je bij de keuze voor een langere looptijd ervan bewust te zijn dat tegenover het genot van lagere maandelijkse aflossingen een hogere kostprijs staat. Op een hypothecaire lening van € 200,000 met een looptijd van 15 jaar en een jaarlijkse rente van 3.93% betaal je in totaal € 63.776 aan interest aan de bank. Indien je op deze zelfde hypothecaire lening een looptijd kiest van 30 jaar wordt het jaarlijks rentepercentage 4.87%. Je betaalt in totaal € 176.218 aan interest aan de bank. Bijna driemaal zoveel terwijl de looptijd slechts verdubbelt is.

Noot: Hypothecaire leningen met een langere looptijd leveren anno 2014 wel meer fiscale voordelen op dan bij een kortere looptijd. Dit kan in de toekomst natuurlijk altijd veranderen.

Een autolening.

Bij het laten financieren van de aankoop van een auto geldt het standaard principe dat de looptijd van de lening niet langer moet zijn dan de levensduur van het voertuig. Dus als de aangekochte auto naar schatting nog zeven jaren goed mee kan dan is het bijzonder raadzaam om de looptijd van de lening binnen deze zeven jaren te houden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aflossen voor een product dat niet meer beschikbaar is een psychologische drempel opwerpt bij de kredietnemer. Dit kan enerzijds de discipline bij het terug betalen beïnvloeden en anderzijds extra ongenoegen bij de kredietnemer veroorzaken.

Een lening op afbetaling (persoonlijke lening).

Bij een lening op afbetaling kennen de meeste banken vooraf vastgestelde maximale looptijden. Indien je een LOA zou gebruiken voor de aanschaf van een auto staan de banken doorgaans slechts een looptijd van vijf jaar toe. Dit omdat het voertuig in tegenstelling tot een autolening niet als onderpand voor de LOA dient. Voor verbouwingen aan de woning en de aanschaf van een boot of caravan ligt de maximaal toegestane looptijd bij de banken tussen 6 en 10 jaar. Voel je ook bij het afsluiten van een LOA absoluut niet verplicht om je te committeren aan de maximale looptijd die de financiële instelling aanbied. Bepaal deze op basis van je persoonlijke omstandigheden.

Noot: Leningen op afbetaling kennen nagenoeg geen fiscale voordelen.

Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling en een kredietopening?

kredietopeningEen lening op afbetaling en een kredietopening hebben gemeen dat de bestemming van het geleend bedrag niet verantwoordt hoeft te worden bij de bank of andere financiële instelling. Je mag in beide gevallen in principe het geleend geld uitgeven alsof het je eigen geld betreft. Verschillen tussen deze twee producten zitten er wel in de looptijd, de rente en het aflossingsregiem.

Noot: Een lening op afbetaling (LOA) is een modernere naam voor een persoonlijke lening. Door de financiële instellingen worden deze benamingen vaak naast elkaar gebruikt.

Noot: Een kredietopening is een vorm van geldreserve of doorlopend krediet. Het wordt meestal verstrekt door middel van een betaalkaart. De bank stelt je een bepaald bedrag (kredietplafond, kredietlimiet) ter beschikking tot welk je ongelimiteerd uitgaven kan doen (lenen).

De verschillen tussen een lening op afbetaling en een kredietopening.

De looptijd.

Aan een lening op afbetaling is altijd een looptijd verbonden. In de overeenkomst met de bank wordt opgenomen dat je het geleend bedrag binnen een vastgesteld termijn terug betaalt. Dat kan in principe elk mogelijk termijn zijn, maar doorgaans gaan de banken bij een persoonlijke lening zonder specifiek doel niet verder dan een looptijd van 5 jaren.

Een kredietopening kent geen looptijd. Het krediet staat voor onbepaalde tijd tot je beschikking. Zolang er zich geen onregelmatigheden voordoen voorziet het in een levenslange extra budgettaire ruimte tot het vooraf vastgesteld kredietplafond. Er wordt gesproken van een ‘revolving’ krediet, omdat binnen deze formule eenmaal terug betaald geld weer opnieuw geleend kan worden.

De rente.

Bij een lening op afbetaling wordt de rente doorgaans tezamen met alle andere kosten van de lening uitgedrukt in een Jaarlijks Kosten Percentage. De JKP-rente wordt over de totale leensom in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet het totale bedrag hebt uitgegeven. De hoogte van de jaarlijkse rente wordt reeds bij het afsluiten van de lening voor de gehele looptijd vastgesteld.

Bij een kredietopening wordt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente in rekening gebracht. Heb je een kredietlimiet van € 5000 en geef je op 1 augustus met je betaalkaart € 1000 uit, dan betaal je eind augustus slechts rente over deze € 1000. De rente loopt maandelijks door tot je het geleend bedrag terug gestort. De hoogte van de debetrente schommelt afhankelijk van de financiële “marktomstandigheden”. Het kan door de banken naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Noot: De rente bij een kredietopening is vrijwel altijd hoger dan de rente op een lening op afbetaling.

De aflossing.

Bij een lening op afbetaling wordt het geleend bedrag gedurende de looptijd evenredig terug betaald. Dit kan geschieden in maandelijkse termijnen, kwartaal termijnen of jaarlijkse termijnen. In de overeenkomst tussen jou en de bank wordt dit vooraf vastgesteld.

Een kredietopening kent geen aflossingsregiem. Je mag op elk gewenst terugbetalingen plegen.

Noot: In de nieuwe Belgische financiële wetgeving is er nu een wettelijke verplichting van “nulstelling”. De banken moeten er verplicht op toezien dat een kredietopening geen permanente schuld wordt. Het debetsaldo van het krediet moet voor limieten van € 3000 of minder minstens eenmaal per jaar volledig terug betaalt zijn. Voor kredietplafonds hoger dan € 3000 moet dit eens in de vijf jaren geschieden. Na het bereiken van een nulsaldo mag het kapitaal weer opnieuw opgenomen worden.

Kan ik als student geld lenen voor mijn studies?

StudentenIndien je als student niet in aanmerking komt voor een studiebeurs of wanneer jouw studiebeurs ontoereikend is om alle schoolkosten te dekken kun je beslissen een studielening af te sluiten. Vanuit overheidswege kent de Vlaamse Gemeenschap momenteel geen studieleningen toe. Er bestaan wel enkele privéfondsen zoals het BGJG (Bond voor grote en jonge gezinnen), het Limburgs Studiefonds, de Stichting Fernand Lazard of de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit Leuven. De Franse Gemeenschap kent nog wel een systeem van studieleningen in het middelbaar of hoger onderwijs. Deze worden echter alleen aan de ouders verstrekt en onderscheiden zich in feite slechts in een lagere rente van een commerciële lening bij de bank.

Een commerciële lening bij de bank om je studie te financieren

Als studerende is het bij een aantal Belgische bankinstellingen mogelijk om op eigen naam een studielening aan te vragen. Je ouders zullen wel in vrijwel alle gevallen borg moeten staan voor de terugbetaling. De studielening is in principe niet anders dan een lening op afbetaling (persoonlijke lening), maar dan wel met als specifiek doel het financieren van een studie. Omdat jij als student (zonder toereikend inkomen) de eerste verantwoordelijke bent voor de lening hanteren de instellingen een hoger rentetarief dan op een normale lening op afbetaling. Het voordeel bij een studielening is wel dat jij persoonlijk het beheer over de schuld uitoefent. Slechts bij structurele onregelmatigheden komen je ouders als borg in beeld.

Evenals een lening op afbetaling kent een studielening een vooraf vastgestelde looptijd en een vooraf vastgestelde jaarlijkse rente. Dit laatste wordt samen met alle andere kosten ten behoeve van de lening (administratie, premies) vervat in een Jaarlijks Kosten Percentage, de JKP-rente. Het verloop van een studielening is hierdoor eenvoudig te monitoren. Het geleend bedrag wordt over de totale looptijd terug betaald in evenredige maandelijkse aflossingen vermeerderd met de JKP-rente. Deze  bedraagt per maand een twaalfde deel van het jaarpercentage en wordt berekend over het saldo van de schuld.

De lening op naam van je ouders

Indien je ouders zelf een normale lening op afbetaling afsluiten om daarmee jouw studie te bekostigen zal de jaarlijkse JKP-rente doorgaans enkele procenten lager uitvallen. De totale verantwoordelijkheid en het beheer van de schuld zijn bij deze optie in hun handen.

Noot: Vooral vervolgstudies in het buitenland kennen hoge kosten. Een Master in Finance aan de London School of Economics kost bv. € 20.000. Met huur en andere kosten loopt zo’n buitenlandse studieervaring snel op tot meer dan € 30.000.