Waarom is een familiale verzekering belangrijk?

familiale verzekeringJe zoontje trapt een bal door de ruit van de buren, je fietst en veroorzaakt een aanrijding, de hond bijt een voorbijganger. Dit zijn enkele van de onnoemlijke gevallen waarbij een familiale verzekering goed van pas kan komen. Met deze verzekering wordt in theorie alle schade die door jou, je gezin, je huisdieren en anderen onder je hoede veroorzaakt wordt bij derden vergoed door de verzekeraar. Het gaat hierbij om lichamelijke en/of materiële schade in de privésfeer.

De familiale verzekering wordt door verzekeraars ook aangeboden als BA-familieverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) of als gezinsverzekering. Inhoudelijk zijn er weinig verschillen aangezien de meeste voorwaarden voor dit product wettelijk zijn vastgelegd.

Noot: Alleen schade aan een derde is gedekt; schade veroorzaakt aan je eigen goederen wordt niet vergoed.

Noot: Alleen schade veroorzaakt buiten een contractuele band of een arbeidsovereenkomst kan vergoed worden door de familiale verzekering.

Wie wordt gedekt door een familiale verzekering?

De verzekering dekt de materiële en lichamelijke schade die veroorzaakt wordt door:

 • de verzekeringnemer en alle gezinsleden: niet alleen de echtgenoot of partner en de eigen kinderen, maar ook een kind onder zijn hoede, of grootouders die op bezoek zijn. Ook dienstpersoneel dat op het ogenblik bij de verzekeringnemer thuis werkt en een babysitter.
 • huisdieren (waaronder paarden),
 • de gebouwen die u bezit en betrekt (hoofdverblijf en tweede verblijf). Bijv: Een boom die omvalt of een losgeraakte dakpan?

Tot welk bedrag dekt een familiale verzekering?

Wettelijk is vastgesteld dat een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid aan derden ongelimiteerd moet zijn. Indien bijvoorbeeld je dochtertje spelend met een aansteker een vakantiekamp in de fik steekt en voor honderd duizenden euro’s schade aanricht behoort de verzekeraar alle kosten op zich te nemen. In dit specifiek geval zul je als ouder waarschijnlijk eerst voor het gerecht gedaagd worden en zal een rechter moeten uitspreken dat er sprake is van burgerlijke aansprakelijkheid.

Welke schade mogen de verzekeraars uitsluiten?

Familiale BA-polissen mogen alleen de schade uitsluiten zoals opgesomd in het koninklijk besluit. Deze zijn:

 • schade die reeds gedekt is door een verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA autoverzekering).
 • schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten (bijvoorbeeld jetski).
 • schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen.
 • schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht.
 • schade veroorzaakt door andere dieren dan huisdieren.

Noot: Hoewel de voorwaarden van een familiale verzekering in België wettelijk zijn vastgesteld ben je niet verplicht deze af te sluiten. Het is wel uiterst aan te raden.

Wat is een ballooncontract bij een autolening?

ballooncontract autoleningEen ballooncontract ofwel ballonlening is een financieringsvorm die doorgaans door autodealers wordt aangeboden bij de aankoop van een auto (ook enkele banken maken gebruik van deze formule). Het karakter van deze lening is dat gedurende de looptijd slechts niet de totale leensom wordt afgelost. Aan het eind van de rit staat er dan een restschuld open. Deze restschuld kan op diverse manieren afgewikkeld worden.

 • Je hebt de optie om de aangekochte auto ‘terug te verkopen’ aan de dealer. Indien de auto meer waard is dan de restschuld krijg je het verschil uitgekeerd, en als de wagen op dat moment minder waard is zul je het verschil moeten bijleggen. Bij deze optie is het bijna standaard dat je bij de autodealer meteen een ander voertuig aanschaft met meestal een nieuw ballooncontract. Jouw relatie met de autodealer komt in deze neer op een soort lease-overeenkomst, maar dan met ruimere vrijheid voor jou als gebruiker van het voertuig.
 • Je hebt de optie om de origineel aangekochte auto te behouden en over de restschuld met de autodealer een nieuwe financiering af te sluiten. Dit zal in de meeste gevallen geen ballooncontract meer zijn, aangezien het voertuig reeds over een ‘kritieke’ leeftijd heen is.
 • Je hebt de optie om de totale restschuld in één termijn contant aan de autodealer te voldoen. De auto wordt volledig jouw eigendom.

De voordelen van een ballooncontract.

De maandelijkse aflossingen zijn bij een ballooncontract lager dan bij een normale lening op afbetaling. Immers slechts een deel van het geleend bedrag wordt terug betaald. Indien je € 12.000 leent over en periode van 4 jaren zul je bij een normale lening op afbetaling maandelijks € 250 aflossen en hiernaast de JKP-rente over het openstaand saldo van de schuld. Indien je met een ballooncontract hetzelfde bedrag over dezelfde periode leent, maar daarbij € 4000 als ballonsaldo (restschuld) opneemt, zul je maandelijks slechts € 167 aflossen met hiernaast de JKP-rente over het openstaand saldo.

De nadelen van een ballooncontract.

Los van het feit dat je aan het eind van de looptijd nog met een restschuld zit vallen bij een ballooncontract de totale kosten voor de lening hoger uit dan bij een lening op afbetaling. Ook indien de JKP-rente voor beide leningen gelijk is, bijvoorbeeld 8.4%. Indien je € 12.000 leent over een periode van 4 jaar is bij een lening op afbetaling het saldo van de schuld na 3 jaar reeds gedaald naar € 3000. De maandelijkse rente die je naast het aflossingsbedrag aan de bank verschuldigd bent is dan 0.7% (een twaalfde deel van 8.4%) van € 3000 en komt op € 21. Bij een ballooncontract is onder dezelfde omstandigheden na 3 jaar het saldo van de schuld nog € 6000 en zul je die maand € 42 aan JKP-rente betalen, naast het aflossingsbedrag. Door de tragere afname van de totale schuld betaal je bij een ballooncontract over de totale looptijd van de lening dus aanzienlijk meer aan rente.

Noot: Een balloncontract is van origine een formule die gebruikt werd voor investeringen, waarbij het geleend geld ‘gegroeid’ behoorde te zijn aan het einde van de looptijd. Bij de aanschaf van een auto is sprake van het tegenovergestelde. Aan het eind van de rit is de auto aanzienlijk minder waard.

Is het mogelijk om geld te lenen voor een trouw?

geld lenen voor een trouwBij het plannen van een trouw zul je je vaak merken dat de uitgaven blijven oplopen: trouwringen, trouwjurk, smoking, zaal, huurauto’s, foto-en videoreportages, receptiepersoneel, dranken, maaltijd, dj, huwelijksreis en nog een heleboel bijkomende aspecten. Voor een ‘bescheiden’ huwelijk kunnen de kosten met gemak boven € 15.000 uitkomen.

Bijna alle banken bieden tegenwoordig in hun financiering portfolio een specifieke lening aan om de kosten van een trouw te financieren. Bij de meesten onder de noemer huwelijkslening. Het is een lening op afbetaling, maar dan met als specifiek doel de financiering van een trouw. Het voordeel is dat bij een huwelijkslening de rente iets lager uitvalt dan bij een normale lening op afbetaling waarbij het doel niet vermeld hoeft te worden.

Hoe werkt de huwelijkslening?

Net als bij een lening op afbetaling wordt het aangevraagd bedrag meteen in een keer op de rekening gestort. De rente wordt tezamen met alle andere kosten rond de lening (administratie, premies) uitgedrukt in een Jaarlijks Kosten Percentage. De JKP-rente wordt over de totale leensom in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet het totale bedrag hebt uitgegeven. De hoogte van deze jaarlijkse rente wordt reeds bij het afsluiten van de lening voor de gehele looptijd vastgesteld.

De JKP-formule maakt dat het verloop van een huwelijkslening eenvoudig is te monitoren. Het geleend bedrag wordt over de totale looptijd terug betaald in evenredige maandelijkse aflossingen, vermeerderd met de JKP-rente. Deze bedraagt per maand een twaalfde deel van het jaarpercentage en wordt berekend over het saldo van de schuld.

Noot: De huwelijkslening is een relatief nieuw product bij de banken. Het concept werd eerst door de wat kleinere banken in België geïntroduceerd, en is vanwege de toenemende vraag door vrijwel alle grote bankinstellingen overgenomen.

Optie geldreserve.

Indien jij en je huwelijkspartner vooraf reeds hebben besloten om de lening voor het huwelijk binnen 2 jaar terug te betalen dan is het de overweging waard om in plaats van een huwelijkslening (lening op afbetaling) een geldreserve of doorlopend krediet bij de bank aan te vragen. Bij een geldreseve wordt alleen rente betaald over het bedrag dat binnen de lening gebruikt is. De voorbereidingen voor het huwelijk beginnen immers reeds lang voor de trouwdag waardoor ook de uitgaven verspreidt plaats zullen vinden. Heb je bijvoorbeeld een geldreserve ter beschikking met een kredietplafond van € 15.000 en besteed je een jaar voor de huwelijksdag alvast € 3000 aan de trouwringen, de trouwjurk en de smoking dan zul je in de maanden die volgen slechts op dat bedrag rente betalen aan de bank. Het nadeel van een geldreserve is wel dat de rente doorgaans enkele procenten hoger ligt dan bij een lening op afbetaling. Bij een lange looptijd van het krediet zullen de rentebesparingen van de voorbereidingsperiode dus weer verdwijnen.

Wat is de zwarte lijst en hoe kan ik vermijden dat ik erop kom te staan?

De Nationale Bank van België kent een speciale centrale die ervoor moet waken dat Belgen in een neergaande spiraal van schulden terecht komen. Zelf beschrijft de NBB deze taak als volgt:

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten als ook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.

zwarte lijstBij de registratie van kredieten houdt het CKP op basis van de gegevens van de financiële instellingen (banken, verzekeringsondernemingen, financieringsmaatschappijen) ook een interne ‘negatieve credietlijst’ bij, die in de volksmond beter bekend staat als ‘zwarte lijst’. Hierop plaatst het CKP personen:

 • die structurele betalingsachterstand opliepen
 • die problemen hebben met de betaling van hun leningen
 • die zware betalingen moeten doen in verhouding tot het inkomen
 • die loonbeslag hebben
 • wiens bank hen niet meer wil helpen
 • tegen wie de bank dreigt met de verkoop van de woning

Noot: Eind 2013 stonden bijna 370.000 Belgen genoteerd op de negatieve credietlijst van het de centrale voor kredieten aan particulieren. Een historisch record.

De criteria voor de zwarte lijst.

De centrale voor kredieten aan particulieren kent geen specifieke criteria voor het plaatsen van personen op de zwarte lijst. Dat zou ook niet kunnen omdat het financieel profiel en het leenpatroon verschilt van persoon tot persoon. Wel staat vast dat zodra je drie maanden achter staat met de terugbetaling van een lening op een hypothecair krediet of een consumentenkrediet de banken verplicht zijn dit door te geven aan het CKP, waarmee je zeer waarschijnlijk op de zwarte lijst terecht komt. Maar de negatieve credietlijst van het CKP is in feite niet eens primair gericht op structurele wanbetalers. Ook indien je geen lange achterstanden kent kan de centrale tot de conclusie komen dat jouw schuldenlast excessief is, en je daarvoor op de zwarte lijst plaatsen.

Wat betekent registratie op de zwarte lijst.

Indien je geregistreerd staat op de negatieve credietlijst van de CKP wordt dit je officieel per brief meegedeeld. In de praktijk beteken het dat de financiële instellingen geen nieuwe kredieten aan jou mogen vertrekken. Ze zijn namelijk verplicht bij het afsluiten van een krediet de lijst van het CKP te raadplegen. Herstructurering van oude leningen blijft meestal wel toegestaan.

Registratie op de zwarte lijst kan altijd betwist worden. Dat kan allereerst bij de kredietgever die mogelijk onjuiste data aan het CKP heeft verschaft. Bij het uitblijven van een compromis is het mogelijk je te wenden tot de bemiddelingsdienst banken.

Het is mogelijk om op termijn weer van de negatieve lijst verwijdert te worden. Door een lening die achterstand had opgelopen volledig terug te betalen verdwijnt je naam na een jaar van de lijst. Na een periode van tien jaar verdwijnt een negatieve notitie automatisch van de lijst.

Hoe bepaal ik het bedrag dat ik kan lenen?

mannetje met geld zakLeningen zijn nu meer dan ooit een commercieel product. Voor banken en andere financiële instellingen is het verstreken van kredieten de kern business. Een kredietaanvrager die geacht wordt het geleend geld terug te kunnen betalen zal daarom niet geweigerd worden. Terugbetalingscapaciteit is de graadmeter bij het bepalen tot welke hoogte geleend kan worden.

Hoe wordt de terugbetalingscapaciteit bepaalt?

Nagenoeg alle kredietverstrekkers hanteren computer gestuurde rekenmodules om een persoonlijk profiel van de aanvrager op te bouwen. De inputs voor de modules zijn ook redelijk standaard.

 • Het netto maandinkomen
 • Het aantal kinderen
 • De maandelijkse huur of hypotheeklast
 • De maandelijkse last voor andere leningen
 • De maandelijkse spaarsom

Om de maximale hoogte van een lening te bepalen hanteren de banken binnen hun rekenmodules specifieke maatstaven voor elk type lening (hypothecaire lening, auto lening, lening op afbetaling, geldreserve). Hiermee wordt ingeschat welk bedrag jij als aanvrager probleemloos terug kunt betalen. Deze maatstaven verschillen van bank tot bank, waardoor het heel goed kan voorkomen dat bank A bereid is jou een verbouwingslening van maximaal € 25.000 te verstrekken terwijl bank B bereid is om tot € 30.000 te gaan. Dit kun je tegenwoordig eenvoudig onderzoeken met behulp van de online rekenmodules van de diverse instellingen.

Noot: Het hedendaags flexibel rente-systeem biedt de banken de ruimte om hogere rente in rekening te brengen voor kredietaanvragen met een mogelijk hoger risicogehalte. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat een bank die bereid is om jou een hoger krediet te verstrekken een hoger rentepercentage hanteert.

Leningen met onderpand.

Bij een hypothecaire lening dient de woning als onderpand voor de lening. Onroerend goed heeft ook nog de neiging om in tijd in waarde te stijgen. De terugbetalingscapaciteit is dus uitermate hoog. Bij onregelmatigheden verkrijgt de bank het recht om de woning te verkopen en zodoende het uitgeleend geld terug te vorderen. Met een jaarlijks netto-gezinsinkomen van € 45.000 kan al gauw € 250.000 geleend worden voor de aanschaf van een woning.
Bij een autolening dient het voertuig meestal ook als onderpand. Deze verliest echter door de jaren heen aan waarde. Financierders zullen bij een autolening dus ook tot zekere hoogte letten op het persoonlijk profiel.

Leningen zonder onderpand.

Financiële instellingen kennen een aantal kredietproducten waarvoor geen onderpand gevraagd wordt. De lening op afbetaling (persoonlijke lening), het doorlopend krediet (geldreserve) en het systeem van kredietkaarten. Bij deze formules wordt de terugbetalingscapaciteit volledig ingeschat op basis van jouw persoonlijk profiel. Ook je kredietgeschiedenis speelt hierbij een voorname rol. Op basis je persoonlijk profiel en kredietgeschiedenis wordt aangegeven tot welk bedrag je mag lenen.

Noot: Vanwege de oplopende schulden van de Belgische consument (nu bijna 21 miljard euro) probeert de overheid steeds meer wetgeving te ontwikkelen die strengere regels voorschrijven voor het wel of niet verstrekken van een krediet door de financiële instellingen.

Hoe bepaal je de geschikte looptijd van een lening?

hoeveel kan dit gezin lenenDe ideale looptijd voor een lening bestaat niet. Je zult bij het bepalen van een looptijd rekening moeten houden met je persoonlijke omstandigheden, zoals je leeftijd, het bedrag dat je gaat lenen, de bijkomende rente, je financiële ruimte en mogelijk profijt bij de belastingen en als je geld leent als particulier of iets anders. Dit staat bekend als geld lenen particulier. Bij een lening met een langere looptijd is het voordeel dat je de terugbetaling kunt spreiden, waardoor de maandelijkse aflossingen lager uitvallen en je het budget beter in evenwicht kunt houden. Neem hierbij wel in overweging dat langer lenen in meerdere opzichten duurder is.

 • Je moet over meerdere jaren rente betalen.
 • Het saldo van de schuld (lening) neemt langzamer af. De rente wordt over het saldo berekend.
 • Bij kredieten met langere looptijden brengen de banken vaak een hoger jaarlijks rentepercentage in rekening.

Een hypothecaire lening (woonkrediet).

Vanwege de gestegen vastgoedprijzen bieden de banken reeds enkele jaren hypothecaire leningen met vrij lange looptijden aan. Zowat elke financiële instelling biedt vandaag woonkredieten aan die kunnen worden terugbetaald over een periode tot 30 jaar. Bij het wel of niet kiezen van deze maximale looptijd speelt jouw leeftijd een cruciale rol. Het is ten zeerste aan te bevelen dat de lening volledig is afbetaald voordat je met pensioen gaat. Bovendien moet je bij de keuze voor een langere looptijd ervan bewust te zijn dat tegenover het genot van lagere maandelijkse aflossingen een hogere kostprijs staat. Op een hypothecaire lening van € 200,000 met een looptijd van 15 jaar en een jaarlijkse rente van 3.93% betaal je in totaal € 63.776 aan interest aan de bank. Indien je op deze zelfde hypothecaire lening een looptijd kiest van 30 jaar wordt het jaarlijks rentepercentage 4.87%. Je betaalt in totaal € 176.218 aan interest aan de bank. Bijna driemaal zoveel terwijl de looptijd slechts verdubbelt is.

Noot: Hypothecaire leningen met een langere looptijd leveren anno 2014 wel meer fiscale voordelen op dan bij een kortere looptijd. Dit kan in de toekomst natuurlijk altijd veranderen.

Een autolening.

Bij het laten financieren van de aankoop van een auto geldt het standaard principe dat de looptijd van de lening niet langer moet zijn dan de levensduur van het voertuig. Dus als de aangekochte auto naar schatting nog zeven jaren goed mee kan dan is het bijzonder raadzaam om de looptijd van de lening binnen deze zeven jaren te houden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aflossen voor een product dat niet meer beschikbaar is een psychologische drempel opwerpt bij de kredietnemer. Dit kan enerzijds de discipline bij het terug betalen beïnvloeden en anderzijds extra ongenoegen bij de kredietnemer veroorzaken.

Een lening op afbetaling (persoonlijke lening).

Bij een lening op afbetaling kennen de meeste banken vooraf vastgestelde maximale looptijden. Indien je een LOA zou gebruiken voor de aanschaf van een auto staan de banken doorgaans slechts een looptijd van vijf jaar toe. Dit omdat het voertuig in tegenstelling tot een autolening niet als onderpand voor de LOA dient. Voor verbouwingen aan de woning en de aanschaf van een boot of caravan ligt de maximaal toegestane looptijd bij de banken tussen 6 en 10 jaar. Voel je ook bij het afsluiten van een LOA absoluut niet verplicht om je te committeren aan de maximale looptijd die de financiële instelling aanbied. Bepaal deze op basis van je persoonlijke omstandigheden.

Noot: Leningen op afbetaling kennen nagenoeg geen fiscale voordelen.

Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling en een kredietopening?

kredietopeningEen lening op afbetaling en een kredietopening hebben gemeen dat de bestemming van het geleend bedrag niet verantwoordt hoeft te worden bij de bank of andere financiële instelling. Je mag in beide gevallen in principe het geleend geld uitgeven alsof het je eigen geld betreft. Verschillen tussen deze twee producten zitten er wel in de looptijd, de rente en het aflossingsregiem.

Noot: Een lening op afbetaling (LOA) is een modernere naam voor een persoonlijke lening. Door de financiële instellingen worden deze benamingen vaak naast elkaar gebruikt.

Noot: Een kredietopening is een vorm van geldreserve of doorlopend krediet. Het wordt meestal verstrekt door middel van een betaalkaart. De bank stelt je een bepaald bedrag (kredietplafond, kredietlimiet) ter beschikking tot welk je ongelimiteerd uitgaven kan doen (lenen).

De verschillen tussen een lening op afbetaling en een kredietopening.

De looptijd.

Aan een lening op afbetaling is altijd een looptijd verbonden. In de overeenkomst met de bank wordt opgenomen dat je het geleend bedrag binnen een vastgesteld termijn terug betaalt. Dat kan in principe elk mogelijk termijn zijn, maar doorgaans gaan de banken bij een persoonlijke lening zonder specifiek doel niet verder dan een looptijd van 5 jaren.

Een kredietopening kent geen looptijd. Het krediet staat voor onbepaalde tijd tot je beschikking. Zolang er zich geen onregelmatigheden voordoen voorziet het in een levenslange extra budgettaire ruimte tot het vooraf vastgesteld kredietplafond. Er wordt gesproken van een ‘revolving’ krediet, omdat binnen deze formule eenmaal terug betaald geld weer opnieuw geleend kan worden.

De rente.

Bij een lening op afbetaling wordt de rente doorgaans tezamen met alle andere kosten van de lening uitgedrukt in een Jaarlijks Kosten Percentage. De JKP-rente wordt over de totale leensom in rekening gebracht, ongeacht of je wel of niet het totale bedrag hebt uitgegeven. De hoogte van de jaarlijkse rente wordt reeds bij het afsluiten van de lening voor de gehele looptijd vastgesteld.

Bij een kredietopening wordt maandelijks slechts over het geleend bedrag rente in rekening gebracht. Heb je een kredietlimiet van € 5000 en geef je op 1 augustus met je betaalkaart € 1000 uit, dan betaal je eind augustus slechts rente over deze € 1000. De rente loopt maandelijks door tot je het geleend bedrag terug gestort. De hoogte van de debetrente schommelt afhankelijk van de financiële “marktomstandigheden”. Het kan door de banken naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

Noot: De rente bij een kredietopening is vrijwel altijd hoger dan de rente op een lening op afbetaling.

De aflossing.

Bij een lening op afbetaling wordt het geleend bedrag gedurende de looptijd evenredig terug betaald. Dit kan geschieden in maandelijkse termijnen, kwartaal termijnen of jaarlijkse termijnen. In de overeenkomst tussen jou en de bank wordt dit vooraf vastgesteld.

Een kredietopening kent geen aflossingsregiem. Je mag op elk gewenst terugbetalingen plegen.

Noot: In de nieuwe Belgische financiële wetgeving is er nu een wettelijke verplichting van “nulstelling”. De banken moeten er verplicht op toezien dat een kredietopening geen permanente schuld wordt. Het debetsaldo van het krediet moet voor limieten van € 3000 of minder minstens eenmaal per jaar volledig terug betaalt zijn. Voor kredietplafonds hoger dan € 3000 moet dit eens in de vijf jaren geschieden. Na het bereiken van een nulsaldo mag het kapitaal weer opnieuw opgenomen worden.

Kan ik als student geld lenen voor mijn studies?

StudentenIndien je als student niet in aanmerking komt voor een studiebeurs of wanneer jouw studiebeurs ontoereikend is om alle schoolkosten te dekken kun je beslissen een studielening af te sluiten. Vanuit overheidswege kent de Vlaamse Gemeenschap momenteel geen studieleningen toe. Er bestaan wel enkele privéfondsen zoals het BGJG (Bond voor grote en jonge gezinnen), het Limburgs Studiefonds, de Stichting Fernand Lazard of de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit Leuven. De Franse Gemeenschap kent nog wel een systeem van studieleningen in het middelbaar of hoger onderwijs. Deze worden echter alleen aan de ouders verstrekt en onderscheiden zich in feite slechts in een lagere rente van een commerciële lening bij de bank.

Een commerciële lening bij de bank om je studie te financieren

Als studerende is het bij een aantal Belgische bankinstellingen mogelijk om op eigen naam een studielening aan te vragen. Je ouders zullen wel in vrijwel alle gevallen borg moeten staan voor de terugbetaling. De studielening is in principe niet anders dan een lening op afbetaling (persoonlijke lening), maar dan wel met als specifiek doel het financieren van een studie. Omdat jij als student (zonder toereikend inkomen) de eerste verantwoordelijke bent voor de lening hanteren de instellingen een hoger rentetarief dan op een normale lening op afbetaling. Het voordeel bij een studielening is wel dat jij persoonlijk het beheer over de schuld uitoefent. Slechts bij structurele onregelmatigheden komen je ouders als borg in beeld.

Evenals een lening op afbetaling kent een studielening een vooraf vastgestelde looptijd en een vooraf vastgestelde jaarlijkse rente. Dit laatste wordt samen met alle andere kosten ten behoeve van de lening (administratie, premies) vervat in een Jaarlijks Kosten Percentage, de JKP-rente. Het verloop van een studielening is hierdoor eenvoudig te monitoren. Het geleend bedrag wordt over de totale looptijd terug betaald in evenredige maandelijkse aflossingen vermeerderd met de JKP-rente. Deze  bedraagt per maand een twaalfde deel van het jaarpercentage en wordt berekend over het saldo van de schuld.

De lening op naam van je ouders

Indien je ouders zelf een normale lening op afbetaling afsluiten om daarmee jouw studie te bekostigen zal de jaarlijkse JKP-rente doorgaans enkele procenten lager uitvallen. De totale verantwoordelijkheid en het beheer van de schuld zijn bij deze optie in hun handen.

Noot: Vooral vervolgstudies in het buitenland kennen hoge kosten. Een Master in Finance aan de London School of Economics kost bv. € 20.000. Met huur en andere kosten loopt zo’n buitenlandse studieervaring snel op tot meer dan € 30.000.